Ponedjeljak, Kolovoz 03, 2020
header tz

Grb i zastava grada

Grb ĐakovoTemeljem članka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj )samoupravi (NN, 33/01., 60/01, 129/05, 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 4. i 32. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 6/09.), Gradsko vijeće Grada Đakova na 3. sjednici održanoj 21. rujna 2009. godine donijelo je

O D L U K U

o načinu uporabe i zaštiti grba Grada Đakova

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način uporabe i zaštita grba Grada Đakova.

Članak 2.

Opis grba utvrđen je Statutom Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09).

Članak 3.

Grb Grada koristi se u suglasju s odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada.

Članak 4.

U grbu se ne može ništa mijenjati.

Zabranjeno je javno isticati dotrajao, neuredan, poderan ili na drugi način oštećen grb.

Članak 5.

Izvornik grba Grada čuva se u Odjelu za društvene djelatnosti i prema njemu se oblikuju grbovi za uporabu.

Članak 6.

Grb Grada obavezno se ističe:

 • na zgradi u kojoj je sjedište tijela Grada, te u svečanim prostorijama zgrade,
 • pri međunarodnim susretima, natjecanjima i drugim skupovima kojima je Grad organizator,
 • na posjetnicama, pozivnicama i čestitkama koje dodjeljuje odnosno koristi Gradsko vijeće i gradonačelnik,
 • na diplomama, poveljama i priznanjima koje dodjeljuje Gradsko vijeće ili gradonačelnik.

Članak 7.

Gradonačelnik odlukom može pravnoj ili fizičkoj osobi odobriti uporabu grba ako ocijeni da je to u interesu Grada:

 • da će ta uporaba doprinijeti prepoznatljivosti gospodarstva Grada,
 • da će ta uporaba doprinijeti promidžbi Grada,
 • da podnositelj zahtjeva ima tradiciju u djelatnosti kojom se bavi,
 • da proizvodi, odnosno usluge ne štete prirodnom okolišu,
 • da se proizvodom, odnosno uslugom ne šteti ugledu Republike Hrvatske, ili Grada i njihovih tijela.

Izuzetno od odredbi stavka 1.ovog članka uporaba grba ne može se odobriti političkoj stranci u svrhu korištenja istog kao stranačkog simbola.

Članak 8.

Fizička ili pravna osoba podnosi obrazloženi zahtjev za uporabu grba Grada Đakova Odjelu za društvene djelatnosti uz koji prilažu:

 • akt o registraciji pravne osobe,
 • preslika osobne iskaznice fizičke osobe,
 • opis namjene za koju će koristiti grb (npr. ugradnja u proizvod, izrada proizvoda kao suvenira, uporaba u službenim aktima i sl.),
 • likovno rješenje tražene primjene grba.

Članak 9.

Gradonačelnik donosi Rješenje o odobrenju uporabe grba Grada najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva fizičke ili pravne osobe.

Članak 10.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Odjel za društvene djelatnosti.

Članak 11.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako rabi grb suprotno odredbama ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i zaštiti uporabe grba Grada (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 1a., 2/94. i 6/02.)

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i ima se objaviti u Službenome glasniku Grada Đakova.

KLASA: 017-01/09-01/01

UR. BROJ: 2121/01-04-01-09-1

Đakovo, 21. rujna 2009. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Franjo Havel, dipl. ing., v.r.

 

DISCOVER YOUR STORY

discover your story

POSJETI NAS NA FACEBOOKU

CROATIA 365 – WINE TOUR SLAVONIJE I BARANJE

cro360

MOBILNE APLIKACIJE

ios

evsitor

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3